تصویب نامه راجع به تبدیل روستای نقنه در استان چهارمحال و بختیاری به شهر
شماره54510/
ت34653ک ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
11/4/1386
تصویب‌نامه راجع به تبدیل روستای نقنه در استان چهارمحال و بختیاری به شهر
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 24/10/1385 بنا به
پیشنهاد شماره 136743/42/4/1 مورخ 1/12/1384 وزارت کشور و به استناد ماده(13)
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/
ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
روستای نقنه مرکز دهستان حومه از توابع بخش مرکزی شهرستان بروجن در استان چهارمحال
و بختیاری به شهر تبدیل و به نام شهر نقنه شناخته می‌شود.
محدوده این شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهدشد.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 6/4/1386 به تأییـد مقام محـترم ریاسـت جمهوری رسیده
است.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی