اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی بند “ب” ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ



بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد” ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 11193/ت 35377هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 29/1/
1386

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 51297/100 مورخ 31/3/
1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
درماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند “ب” ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ موضوع تصویب‌نامه
شماره 22275/ت33367هـ مورخ 25/4/1384 عبارت ‎‎‎ “هزینه نمایند” به عبارت “اختصاص
دهند” اصلاح می شود .
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت ‎‎‎ با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام
تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست ‎‎‎ محترم مجلس ‎‎‎ شورای اسلامی
ارسال می شود.

تنظیم متن ‎‎‎کنترل ابلاغ ‎‎‎تأیید انطباق متن و تصمیم ‎‎‎تأیید
نهایی ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

رونوشت ‎‎‎ به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎ قوه قضاییه
، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی
وامورمجلس رئیس جمهور، ‎‎‎ دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور،
دیوان عدالت اداری، ‎‎‎ اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل
کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها ،
سازمانها وموسسات دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.