شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی213979/1901
11/11/1382
عنوان مصوبه:شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت مسکن و شهرسازی

شورای عالی اداری در یکصدوهشتمین جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به پیشنهاد مشترک
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد بند «ب»
ماده 4 آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور ( مصوبه شماره 44642/
ت27701ه‍ مورخ 28/10/1381 هیأت وزیران) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت
مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از ارسال فرم‌ها و دستور‌العمل‌های مربوط
توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد
اختصاصی ( بند «ب» ماده 5 آیین‌نامه مزبور) توسط دستگاه‌ ذیربط صورت‌پذیرد.


‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
محمد ستاری‎فر
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری
‎‎‎
شاخص‌های اختصاصی وزارت مسکن و شهرسازی

ردیف ‎‎‎شاخص‎های کلی ‎‎‎عناوین شاخص‎های کمـّی ‎‎‎واحد سنجش
1 ‎‎‎مسکن ‎‎‎1. ‎‎‎تراکم خانوار در واحد مسکونی شهری ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎2. ‎‎‎متوسط سطح زیربنای واحد مسکونی شهری و روستایی ‎‎‎متر مربع
‎‎‎ ‎‎‎3. ‎‎‎میانگین تعداد واحد مسکونی در ساختمان (شهری) ‎‎‎واحد مسکونی
‎‎‎ ‎‎‎4. ‎‎‎نسبت ساختمانهای بادوام از کل ‎‎‎ (شهری و روستایی) ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎5. ‎‎‎نرخ رشد تولید مسکن ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎6. ‎‎‎نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار در مناطق شهری ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎7. ‎‎‎مقدار سطح سرانه مسکن ‎‎‎متر مربع
‎‎‎ ‎‎‎8. ‎‎‎نحوه تصرف مسکن (ملکی، استیجاری و سایر) ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎9. ‎‎‎نسبت واحدهای مسکونی احداث شده طبق الگوی مصرف به کل واحدهای احداثی
مسکونی سالیانه ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎10. ‎‎‎نسبت قیمت تمام شده واحد مسکونی به فروش ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎11. ‎‎‎عمر متوسط مسکن ‎‎‎سال
‎‎‎ ‎‎‎12. ‎‎‎سهم مسکن از تولید ناخالص ملی ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎13. ‎‎‎سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن به نسبت کل سرمایه‌گذاری در سایر
بخش‌ها ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎14. ‎‎‎میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ‎‎‎میلیون دلار

‎‎‎
شاخص‌های اختصاصی وزارت مسکن و شهرسازی

ردیف ‎‎‎شاخص‎های کلی ‎‎‎عناوین شاخص‎های کمـّی ‎‎‎واحد سنجش
1 ‎‎‎مسکن ‎‎‎15. ‎‎‎میزان اشتغال به ازاء تولید هر متر مربع زیربناء ‎‎‎نفر
‎‎‎ ‎‎‎16. ‎‎‎اقدامات انجام شده در جهت اصلاح بازار زمین شهری ‎‎‎-
‎‎‎ ‎‎‎17. ‎‎‎میزان صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستا‌ها (بنیاد
مسکن) ‎‎‎تعداد
‎‎‎ ‎‎‎18. ‎‎‎اقدامات انجام شده در جهت تضمین سرمایه‌گذاری از سوی موسسات
بیمه ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎19. ‎‎‎اقدامات انجام شده در جهت ایجاد بازار ثانویه و امکان خرید و فروش
اوراق مشارکت بخش مسکن در بازار بورس ‎‎‎-
‎‎‎ ‎‎‎20. ‎‎‎میزان تسهیلات بانکی ارائه شده در بخش مسکن ‎‎‎درصد
2 ‎‎‎شهرسازی و معماری ‎‎‎1. نسبت تعداد طرحهای تهیه شده کالبدی منطقه‌ای به تعداد
کل مناطق دهگانه، تعداد استانهای تحت پوشش به تعداد کل استانهای کشور، مساحت تحت
پوشش به مساحت کل کشور، و جمعیت تحت پوشش طرح‌ها به جمعیت کل کشور ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎2. نسبت تعداد طرحهای تهیه شده توسعه عمران (جامع) ناحیه‌ای: به کل نواحی،
(85 ناحیه)، به کل مساحت کشور، جمعیت کشور، تعداد شهرها و به جمعیت شهرهای کشور
‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎3. نسبت تعداد، مساحت و جمعیت طرح‌های تهیه شده مجموعه‌ها و حوزه‌های شهری
به تعداد مساحت مجموعه‌ها و حوزه‌های تعیین شده ‎‎‎درصد

‎‎‎
شاخص‌های اختصاصی وزارت مسکن و شهرسازی

ردیف ‎‎‎شاخص‎های کلی ‎‎‎عناوین شاخص‎های کمـّی ‎‎‎واحد سنجش
2 ‎‎‎شهرسازی و معماری ‎‎‎4. درصد روستاهای تحت پوشش طرحهای هادی (بنیاد مسکن)
‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎5. تعداد ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی و معماری مصوب در شورایعالی
شهرسازی و معماری به تعداد ضوابط و مقررات مصوب در سال قبل ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎6. اصلاح مقررات ناظر بر ساخت و تولید مسکن در شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک
با تاکید بر الگوی مصرف و انبوه ساز ی ‎‎‎-
‎‎‎ ‎‎‎7. میزان پیشرفت طرح ساماندهی سیمای شهری ‎‎‎درصد
3 ‎‎‎توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان ‎‎‎1. ‎‎‎ اقدامات انجام شده در جهت تقویت
و توسعه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهادها برای ارتقای کیفیت ساختمان
سازی در کشور ‎‎‎-
‎‎‎ ‎‎‎2. نسبت مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان دارای پروانه اشتغال به کل
مهندسان و ‎‎‎ کاردان‌ها در این بخش ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎3. نسبت تدوین و تجدید نظر مباحث مقررات ملی ساختمان به کل مباحث (20
مبحث) ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎4. اقدامات انجام شده در جهت ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها ‎‎‎-
‎‎‎ ‎‎‎5. دانش فنی خارجی جذب شده برای ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد در بخش مسکن
و شهرسازی ‎‎‎-
‎‎‎
شاخص‌های اختصاصی وزارت مسکن و شهرسازی

ردیف ‎‎‎شاخص‎های کلی ‎‎‎عناوین شاخص‎های کمـّی ‎‎‎واحد سنجش
4 ‎‎‎تحقیقات و آموزش ‎‎‎1. میزان رشد طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی انجام شده
‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎2. نسبت رشد افزایش کیفیت مصالح ساختمانی و کاهش هزینه احداث مسکن و مقاوم
سازی ساختمان‌ها. ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎3. اقدام‌های انجام شده در جهت حمایت از انبوه سازی و ترویج ساختمانهای
صنعتی و بهاء‌دادن به فن‌آوری‌های نوین برای تولید مسکن ارزان و مقاوم در برابر
زلزله ‎‎‎-
‎‎‎ ‎‎‎4. تعیین استانداردهای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ‎‎‎تعداد
‎‎‎ ‎‎‎5. اقدام‌های انجام شده در جهت ایجاد بانک اطلاعات ساختمان و مسکن ‎‎‎-
5 ‎‎‎توسعه موزون شهرها و سکونتگاه‌ها ‎‎‎1. میزان افزایش نرخ رشد جمعیت در شهرهای
جدید ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎2.میزان اعمال نظارت و کنترل برای مکان‌یابی و گسترش سکونت‌گاه‌ها ‎‎‎درصد
‎‎‎
شاخص‌های اختصاصی وزارت مسکن و شهرسازی

ردیف ‎‎‎شاخص‎های کلی ‎‎‎عناوین شاخص‎های کمـّی ‎‎‎واحد سنجش
6 ‎‎‎بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری ‎‎‎1. نسبت مساحت تهیه طرح بهسازی به کل
بافتهای قدیمی و فرسوده شهری مورد مداخله ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎2. نسبت مساحت عرصه بهسازی و نوسازی شده به کل سطح بافت‌های قدیمی و
فرسوده شهری ‎‎‎درصد
7 ‎‎‎اجرا و تکمیل طرحهای ساختمانهای دولتی و عمومی ‎‎‎1. نسبت درصد پیشرفت واقعی
به درصد پیشرفت پیش‌بینی شده با توجه به میزان اعتبار پرداختی خزانه ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎2. نسبت هزینه به اعتبار پرداختی خزانه ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎3. نسبت وزنی پروژه‌های خاتمه یافته و تحویل شده به پروژه‌های در دست
اجرا ‎‎‎درصد
‎‎‎ ‎‎‎4. اقدامات انجام شده در جهت تدوین استانداردهای ساختمانها (تدوین ضوابط
طراحی و اجرای انواع بناها با توجه به میزان اعتبار پرداختی خزانه) ‎‎‎-

‎‎‎