احضار و جلب اعضای بسیج و سپاه با هماهنگی مسؤول بالاتر از طریق دژبان مربوط

احضار و جلب اعضای بسیج
و سپاه با هماهنگی مسؤول بالاتر از طریق دژبان مربوط‌ بخشنامه به مراجع قضایی
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی شماره‌29059-.2.1س -1364.6.12درخواست
کرده است که به علت لزوم اطلاع مسؤولین از وضع پرسنل تحت امر خود، احضاراعضای سپاه
یا بسیج از طریق مسؤول بالاتر انجام گیرد و هرگونه جلب یا دستگیری آنان نیز
به‌وسیله دژبان مربوط صورت پذیرد. ضمن اعلام مراتب‌، اشعار می‌گردد که با توجه به
ملاک‌تبصره 2 ماده 31 آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی‌ و همچنین
ملاک ماده 224قانون آیین دادرسی کیفری‌ و ماده 147 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش‌
، اجرای مقرّرات مذکوردر مورد سایر اعضای نیروهای مسلح نیز بلا اشکال به نظر
می‌رسد. موسوی اردبیلی‌ رئیس شورای عالی قضایی‌