تصویبنامه وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص بدهی برخی شرکت ها و اعطای تسهیلات به آنها183288/ت 39046ک
ــ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
13/11/1386
وزارت صنایع و معادن – وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت کار و اموراجتماعی
وزارت جهادکشاورزی – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی – وزارت کشور
وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مأمور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه مورخ
6/9/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با
رعایت تصویب نامه شماره 45999/ت34023 هـ مورخ 8/8/1384 تصویب نمودند:
1- بدهی شرکتهای تعاونی چکاد صنعت فلاح، ایران شعله نیشابور، هوای صنعتی ایران،
تعاونی 840 ایران کولا، منسوجات نبافته سامان، صنایع لاستیک توس، گیتی افروز،
تولیدی و صنعتی تلاش اگزوز، صنایع نورد فولاد سلسله دنا، پارس اسلت، آذر صانع و
پارس لامع به بانکها، با رعایت مقررات مربوط، به مدت یک سال استمهال گردد.
2- مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر1) ریال وام از محل تبصره (2)
قانون بودجه سال 1386 کل کشور با تضمین دولت و رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به
این تبصره به شرکت ایران شعله نیشابور پرداخت گردد.
3- مبلغ یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال
1386 کل کشور با تضمین دولت و رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت
هوای صنعتی ایران پرداخت گردد.
4- مبلغ یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال
1386 کل کشور با تضمین دولت و رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت
صنایع نورد فولاد سلسله دنا پرداخت گردد.
5- مبلغ پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال
1386 کل کشور با تضمین دولت و رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت
آذرصانع پرداخت گردد.
6- مبلغ سه میلیارد (000ر000ر000ر3) ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال
1386 کل کشور با تضمین دولت و رعایت آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره به شرکت
پارس لامع پرداخت گردد.

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
پرویز داودی
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس ‎‎‎ شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ کنترل ابلاغ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ تأیید انطباق متن و
تصمیم ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ تأیید نهایی
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
رونوشت ‎‎‎ به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎ قوه قضاییه
، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی
وامورمجلس رئیس‌جمهور،
دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره
کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل
قوانین ومقررات ‎‎‎ کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و
دفتر هیئت ‎‎‎ دولت ‎‎‎ ابلاغ می‌شود.