بررسی و تصویب " آئین نامه واگذاری تلفن ثابت رند و مرتب از طریق مزایده و اجزای قیمت تلفن همراه ثبت نام دور جدید شرکت ارتباطات سیار در جلسه شماره 20به نام خداوند بخشنده مهربان

مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

جلسه شماره 20 مورخ 24/10/1385 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎


دستور جلسه- نامه شماره 1015/105 ‎ مورخ 16/10/1385 و دورنگار شماره 1016/105 مورخ
23/10/85

دستور جلسه:

1- بررسی و تصویب " آئین نامه واگذاری تلفن ثابت رند و مرتب از طریق مزایده"

2- بررسی و تصویب اجزای قیمت تلفن همراه ثبت نام دور جدید شرکت ارتباطات سیار

مصوبات جلسه :

1-کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص مفاد بند 4 صورتجلسه شماره 261 مورخ 16
/8/1385 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران درباره " آئین نامه واگذاری
تلفن ثابت رند و مرتب از طریق مزایده " ، آئین نامه مذکور را بشرح پیوست این
مصوبه، مورد تصویب قرار داد.

2-کمیسیون به استناد " بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فنآوری اطلاعات " مصوب 19/9/1382 مجلس محترم شورای اسلامی و " بند ب ماده 2 آئین
نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات " مصوب 19/12
/1383 هیئت محترم وزیران و با توجه به موافقت وزیران عضو شورای اقتصاد در جلسه
مورخ 17/10/1385 هیات محترم وزیران موضوع تصویب قیمت واگذاری هر خط تلفن همراه
شرکت ارتباطات سیار، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اجزای قیمت تلفن همراه ثبت نام
دور جدید شرکت ارتباطات سیار، مقرر نمود:

الف- ‎ به منظور بررسی دقیقتر اجزای قیمت پیشنهادی شرکت مخابرات ایران و همچنین
بررسی امکان تغییر اجزای قیمت واگذاری هر خط تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار، کمیته
کارشناسی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور
اقتصادی و دارائی، شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تشکیل و نتیجه آن را سازمان با تنظیم صورتجلسه ای جهت بررسی به کمیسیون ارائه
نماید.

ب- نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی، طی برگزاری لسات کارشناسی در خصوص بررسی ضوابط و مقررات جاری کشور در
ارتباط با اختیارات کمیسیون در تعیین تعرفه خدمات در بخش خدمات مخابراتی و پستی
ظرف مدت یکماه اقدام و نتیجه را سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزارت
ارتباطات و فنآوری اطلاعات اعلام نماید.


اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون شماره 20 مورخ 24/10/1385


رئیس ‎ دکترمحمد سلیمانی ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ وزیر ارتباطات و فنآوری
اطلاعات ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎دبیر ‎ ‎ ‎ مهندس محمود خسروی ‎ ‎ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطاترادیویی و
دبیر کمیسیون ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
عضو ‎ ‎ ‎ ‎ مهندس محمد مهدی رحمت ‎ ‎ معاون زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
عضو ‎ سید حمید پورمحمد ‎ ‎ ‎ معاون امور بانک، بیمه و شرکتها دولت وزارت امور
اقتصاد و دارائ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
عضو صاحب نظر ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ دکترمحمد مهدی نژاد نوری
عضو صاحب نظر ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ دکتر مسعود اخوان فرد
عضو صاحب نظر ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ مهندس محمد حسن انتظاری ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
پیوست مصوبه کمیسیون شماره 20 مورخ 24/10/1385

"آئین نامه واگذاری تلفن ثابت رند و مرتب از طریق مزایده"

فصل اول: تعاریف

مزایده: فرایندی است رقابتی به منظور واگذاری کالا یا خدمات به بالاترین قیمت
پیشنهادی، طبق اسناد مزایده و طی مراحل قانونی.
مزایده گذار: شرکت های مخابرات استانی که در این آئین نامه به اختصار شرکت نامیده
می شوند.
مزایده گر: شخص حقیقی یا حقوقی است که تقاضای اشتراک تلفن ثابت را داشته و با شرکت
در مزایده های برگذار شده توسط شرکت قیمت پیشنهادی خود را ارائه می نماید.
شماره رند و مرتب: عبارت است از شماره های تلفن ثابت که از طریق کمیته منصوب از
طرف هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به این منظور تعیین می شود.
شماره مناسب: عبارت است از شماره تلفن های ثابت که براساس نوع شماره دارای قیمت
متفاوت از معمول بازار می باشد. این شماره ها از طریق کمیته موضوع بند فوق مشخص می
گردد.

فصل دوم: برگزاری مزایده

ماده 1 : شرکت در محدوده تجهیزات فنی یا مراکز تلفن و با توجه به امکانات و
محدودیت های موجود و پس از تهیه اسناد و مدارک لازم (طرح و شرایط مزایده و برگ
پیشنهاد قیمت) و طی مراحل قانونی نسبت به برگزاری مزایده اقدام می نماید. تعریف
محدوده تجهیزات فنی توسط کمیته موضوع فصل اول این آئین نامه مشخص خواهد شد.

ماده 2 : قیمت پایه تلفن رند و مرتب با توجه به طبقه بندی شماره ها و وضعیت بازار
توسط کمیته موضوع فصل اول این آئین نامه تعیین و اعلام می گردد.

ماده 3 : برگزاری مزایده با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور انجام می پذیرد.

فصل سوم: تعهدات شرکت

ماده 4 : دایری تلفن ثابت برنده مزایده، خارج از نوبت و براساس شرایط مزایده انجام
می پذیرد.

ماده 5 : در صورتی که بنا به ضرورت های فنی شماره های رند و مرتب واگذار شده به
خریدار، الزاماً تغییر یابد شرکت هیچگونه مسئولیتی نداشته ولی سعی می نماید شماره
مناسبی در اختیار ایشان قرار دهد.

فصل چهارم: کلیات

ماده 6 : کلیه مواد و تبصره های اعلام شده در آئین نامه های تقاضا و اشتراک تلفن
ثابت، در صورت عدم مغایرت با آئین نامه، در خصوص این نوع مشترکین نافذ و قابل اجرا
می باشد.