بررسی گزارش عملکرد و مشک ت شرکت هاداراپروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره (SAP ) در جلسه شماره 15 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطاتبه نام خداوند بخشنده مهربان

‎مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

‎جلسه شماره ‎15مورخ 22 /5/1385 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

دستور جلسه- نامه شماره 6888/10 مورخ 10/5/1385

دستور جلسه:

‎بررسی گزارش عملکرد و مشک ت شرکت هاداراپروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از
طریق ماهواره (SAP )- گزارش موضوع تکلیف بند 1 از مصوبات جلسه شماره 7 مورخ 11/11/
1384 و اتخاذ تصمیم در زمینه :

‎1) چگونگاقدام در مورد آرای ابلاغدیوان عدالت اداری در زمینه صدور پروانه برای
دو شرکت دیگر علاوه بر 5 پروانه صادره طبق مفاد فرخوان اعلام.

‎2) درخواست از سازمان مدیریت و برنامه ریزکشور براالزام کلیه دستگاه هااجرائبه
دریافت خدمات مورد نیاز در زمینه برقرارارتباطات ماهواره ای از طریق شرکت هادارای
پروانه (موضوع بند 8 از مصوبات جلسه شماره 4 مورخ 1/9/1384 ).
‎3) چگونگاقدام در مورد نقاط نصب فراتر ازپروانه دریافت توسط شرکت خدمات
آنفورماتیک و نیز مواردی که از خدمات سایر شرکت های فاقد پروانه مستدبه اثبات می
رسد.

‎4) نحوه اقدام در مورد پاسخگوییبه درخواست دوایر و مراکز دولتی در زمینه ایجاد
نقطه تماس ‎ بین الملل(ASP)، ‎ (موضوع بخش دوم از تکلیف مصوبه بند 1 از جلسه شماره
7 مورخ 11/11/1384 ) .

‎مصوبات جلسه:

‎با توجه به بند از دستور جلسه، پس از بحث و بررسی به دلیل آن که اجراکلیه آراء ‎
اب غدیوان عدالت اداردر زمینه صدور پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق
ماهواره (SAP) ‎ موجب افزایش تعداد پروانه از سقف مصوب قبلکمیسیون گردیده و در
مغایرت با تعهدات و مصوبه شماره 77115/ت3167 ه مورخ 26/12/1383 هیئت محترم دولت در
قبال سایر دریافت کنندگان پروانه می باشد و نیز ضرورت افزایش دارندگان این پروانه
با توجه به اینکه هنوز از نظر مطالعات کارشناسبه اثبات نرسیده است، کمیسیون با
افزایش تعداد پروانه ها بیش از پنج پروانه صادره موافقت ننمود وسازمان تنظیم
مقررات مکلف گردید نسبت به پیگیرو طرح موضوع برارفع تناقض ایجاد شده در هیات
عمومدیوان عدالت اداراقدام نماید و توامان مکاتبه لازم با رئیس محترم دیوان عدالت
ادارمبنی بر درخواست تجدید نظر اجرااحکام صادره ای که اخیرا به سازمان ابلاغ
گردیده است انجام شود0

‎- ) در ارتباط با بند دوم از دستور جلسه مقرر گردید:

‎- ) سازمان میزان توانمندی شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها را
مجدداً ‎ ارزیابی و گزارش وضعیت کمیت و کیفیت خدمات عرضه شده و چگونگی رعایت حقوق
مشتریان و نحوه مبادله توافق نامه سطح خدمات (SLA-Service Level Agreement) به
کمیسیون ارائه دهد0

‎- ) سازمان دستورالعمل "چگونگی الزام شرکت ها و دستگاه های اجرایی به استفاده از
خدمات شرکت های دارای پروانه" را تدوین و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد
نماید تا به نحو مقتضی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و از سرمایه گذاری های
موازی جلوگیری گردد0

- ) در ارتباط با بند سوم از دستور جلسه، مقرر گردید سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیوئی با بکارگیری ابزارهای نظارتی و قانونی از فعالیت شرکت های فاقد
پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای و نیز از فعالیت
تجارشرکت ها و سازمان های دارای پروانه ای که مجوز بهره برداری از ارتباطات
ماهواره ارا فقط جهت انجام وظایف قانونی خود دریافت نموده اند و مجاز به ارائه
خدمات به سایر متقاضیان خارج از محدوده مشخص شده در پروانه و یا مجوز صادره (اعم
از متقاضیان عمومو سایر ارگان ها و شرکت های دولتی و خصوصی ) نمی باشند جلوگیری به
عمل آورد0

‎- ) در ارتباط با بند از دستور جلسه مقرر گردید، با توجه به آئین نامه "تامین,
توزیع و عرضه اینترنت و اینترانت ملی" هیچ شرکت دولتی مجاز به ایجاد نقطه تماس بین
المللی (ASP) ‎ نمی باشد و دستگاه های امنیتی با تائید شورای امنیت ملی مجازند
پهنای باند مورد نیاز خود را مستقیما از ‎ شرکت تامین کننده پهنای باند (صرفا برای
مصارف داخلی خود) تامین نمایند0 ‎


‎اعضای کمیسیون :

‎ رئیس ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎دکترمحمد
سلیمانی ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎وزیر ارتباطات و فنآوری
اط عات ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ دبیر ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ مهندس محمود
خسروی ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ‎
رادیویی و دبیر کمیسیون ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎عضو ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎مهندس محمد مهد
رحمت ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ معاون زیربنائسازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎عضو ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎سید حمید
پورمحمد ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎معاون امور بانک ، بیمه
و شرکتهادولت وزارت امور اقتصادو دارائ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎عضو صاحب ‎ نظر ‎ ‎ ‎ دکترمحمد مهدی نژاد نوری
‎عضو صاحب ‎ نظر ‎ ‎ ‎ ‎دکتر مسعود اخوان فرد
‎عضو صاحبنظر ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎مهندس محمد حسن انتظاری