قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور که با عنوان طرح دوفوریتی تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌5/4/1387 و تأیید شورای
محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور

ماده واحده- به‌منظور گسترش پوشش خدمات توانبخشی و حمایتی از یکصدهزارنفر از معلولان و سی‌هزار نفر از زنان سرپرست خانوار دولت مجاز است با جابه‌جایی اعتبارات از محل صرفه‌جویی حداکثر تا مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.

قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم تیر‌ماه یکهزار وسیصد وهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌12/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی