قانون الحاق یک تبصره به بند(22) ماده(3) آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌ شماره 164512/35431 مورخ 9/12/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم
(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3)
آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره
به بند(22) ماده (3) آئین‌نامه سازمان‌بنادر و کشتیرانی مصوب1348 به مجلس شورای
اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/10/1387 و
تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون الحاق یک تبصره به بند(22) ماده(3) آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی
مصوب 1348

ماده واحده – متن زیر به عنوان تبصره به بند (22) ماده (3) آئین‌نامه سازمان بنادر
و دریانوردی مصوب 1348 الحاق می‌شود:
تبصره – ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها
و رودخانه‌های قابل کشتیرانی ممنوع است. سازمان درصورت اطلاع از طریق پاسگان(گارد)
بندر و یا سایر ضابطین دادگستری از ادامه عملیات ساخت و ساز و یا بهره‌برداری از
تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بلافاصله موضوع را
به عنوان شاکی به مرجع قضائی محل اعلام می‌نماید. مرجع قضائی مکلف است به پرونده
خارج از نوبت رسیدگی‌کرده و درصورت احرازتخلف حسب‌مورد حکم قلع بنا و یا توقف
عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم
دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/11/1387
به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی