الحاق یک تبصره به ماده (1) آیین نامه مالی دهیاری ها

شماره2403/
ت38609ک 10/1/1388
الحاق یک تبصره به ماده (1) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 3/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/
119858 مورخ 9/9/1387 وزارت کشور و با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع
نامه شماره 100354/7583هـ/ب مورخ 24/9/1383) و با رعایت جـزء « ی» بند (1)
تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، موضوع تصویب‌نامه
شماره 9123/ت27449هـ مورخ 26/5/1382 اضافه می‌گردد:
تبصره ـ هزینه و مصرف کلیه اعتبارات دهیاری‌ها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین
می‌شود، تابع مقررات مربوط به مصرف و هزینه کرد بودجه عمومی دولت می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 8/1/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی