تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای « بلبان آباد» مرکز بخش بلبان آباد از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان به شهر

شماره2413/ت41578ک
10/1/1388
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « بلبان آباد» مرکز بخش بلبان آباد از توابع
شهرستان دهگلان در استان کردستان به شهر
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیـون سیاسـی و دفـاعی در جلسـه مـورخ 11/12/1387 بنـا به پیشنهاد
شماره 126362/42/4/1 مورخ 20/9/1387 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/
ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای « بلبان آباد» مرکز بخش بلبان آباد از توابع شهرستان دهگلان در استان
کردستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر « بلبان آباد» شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 8/1/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی