تصویب نامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین المللی لاپاراسکوپی و جراحیهای کم تهاجمی

شماره2396/
ت41991ک 10/1/1388
تصویب‌نامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی لاپاراسکوپی و جراحیهای کم
تهاجمی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 19/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 484484
مـورخ 23/11/1387 وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و به استناد تبصره (3)
ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از
تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/
ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی لاپاراسکوپی و جراحیهای کم تهاجمی توسط
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز تا سقف هزینه دویست و پنجاه
میلیون (250.000.000) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است.
2ـ دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که
برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 8/1/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی