اصلاحیه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه

شماره4789/87/
1 22/5/
1387
اصلاحیه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
پیرو بخشنامه شماره 3926/87/1 مورخ 19/4/1387 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه به
دادگستریهای سراسر کشور مندرج در صفحه4 ویژه قوانین و مقررات شماره 18460 مورخ 25/
4/1387 عبارت (موضوع بند 3....) که در بند سوم بخشنامه لحاظ گردیده‌است به عبارت
(موضوع بند2...) تـغییر می‌یـابد و مراتب جهت درج در روزنامه رسمی کشور اعلام
می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث