اصلاح بند7 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص افزایش سرمایه

شماره197800/
ت41695ن 28/10/1387
اصلاح بند7 تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور درخصوص افزایش سرمایه
وزارت کشور ـ‌ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت تعاون
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 25/6/1387 به
استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند
(د) تصویب نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر
برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ در بند (7) تصمیم‌نامه شماره85798/ت317ن مورخ 29/5/1387 پس از عبارت « منابع
حاصل از فروش زمینهای خود را « عبارت» پس از کـسر هزینه‌ها و مخارج پیش‌بینی‌شده
براساس بودجه مصوب» اضافه می‌شود.
2ـ جدول پیوست موضوع بند (4) تصمیم‌نامه شماره 134041/ت41023ن مورخ 5/8/1387 مربوط
به استان اصفهان به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر « دفتر هیئت دولت» می‌باشد،
اصلاح می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی