تصویب نامه درخصوص ضرب دو طرف سکه های طلای یادبود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


شماره202046/ت41782هـ
5/11/1387
تصویب‌نامه درخصوص ضرب دو طرف سکه‌های طلای یادبود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 80303/87 مـورخ 22/10/
1387 بانک مرکزی جمهـوری اسلامی ایران و تأیید وزارت امور اقتـصادی و دارایی و بـه
استناد بند (2) ماده واحده قانـون اصـلاح قانون ضرب مسکـوک طلا ـ مصوب1355ـ تصویب
نمود:
ضرب دو طرف سکه‌های طلای یادبود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرج
در نامه یادشده مجاز است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی