تصویب نامه درخصوص دریافت باقیمانده اصل سود سهام سال 1386شرکت فولاد مبارکه توسط وزارت بازرگانی جهت پرداخت جوایز صادراتی

شماره201619/
ت41796هـ 3/11/1387
تصویب‌نامه درخصوص دریافت باقیمانده اصل سود سهام سال 1386شرکت فولاد مبارکه توسط
وزارت بازرگانی جهت پرداخت جوایز صادراتی
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 34924/1 مورخ 23/10/
1387 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویب نمود:
1ـ وزارت بازرگانی مجاز است باقیمانده اصل سود سهام سال 1386 شرکت فولاد مبارکه
(سهامی عام) موضوع تصویب‌نامه شماره 63/ت39485هـ مورخ 5/1/1387 را که در مجامع
عمومی سالیانه این شرکت تعیین می‌گردد، دریافت نموده و جهت پرداخت جوایز صادراتی
هزینه نماید.
2ـ براساس تصویب‌نامه شماره16789/ت41479هـ مورخ18/9/1387 وزیر بازرگانی نسبت به
تصمیم‌گیری در مورد تخصیص باقیمانده سهام فولادمبارکه و سودهای متعلقه به آن و
مدیریت بر نحوه واگذاری و فروش این سهام اقدام نماید.
3ـ مهلت مذکور در بند (1) تصویب‌نامه شماره 63/ت39485هـ مورخ 5/1/1387 تا تاریخ 26
/12/1388 تمدید می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی