آیین نامه اجرایی ردیف متفرقه (8 ـ 530000) قانون بودجه سال 1387 کل کشورشماره202064/ت41360هـ
5/11/1387
وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 27030/1 مورخ 21/8/1387
وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران، آیین‌نامه اجرایی ردیف متفرقه (8 ـ 530000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور
را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ردیف متفرقه (8 ـ 530000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور
ماده1ـ وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی) مجاز است به منظور تهیه و
توزیع کالابرگ مرحله سیزدهم شهری، روستایی و عشایری و تأمین هزینه‌های آن به ازای
توزیع هر نفر کالابرگ شهری و هر خانوار کالابرگ روستایی و عشایری مبلغ پنج هزار
(5.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف
(140204) قسمت سوم قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز نماید.
ماده2ـ وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی) مجاز است در قبال اصلاح و
صدور کارت شناسایی اعضای خانوار (ته سوش مرحله دوازدهم) به ازای هر خانوار مبلغ
چهارهزار (4.000) ریال و برای جمع‌آوری کالا برگهای برگشتی (مرحله دوازدهم و
سیزدهم) به ازای هر نفر کالا برگ ده (10) ریال کارمزد اخذ و به حساب درآمد عمومی
کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف (140204) قسمت سوم قانون بودجه سال 1387 کل
کشور واریز نماید.
ماده3ـ وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی) مجاز است اعتبار ردیف (8 ـ
530000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور را طبق قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب
موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (از محل
وجوه واریزی) صرف هزینه‌های مربوط نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی