مصوبه هفتصد و نودوچهارمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 3/6/1388موضوع:اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه های دولتی و سایر نهادهای عمومیشماره8/19257/
120 23/8/
1388
مصوبه هفتصد و نودوچهارمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 3/6/
1388موضوع:اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه های دولتی و
سایر نهادهای عمومی
مقدمه
در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها و به منظور
استفاده بهینه از مشارکت وزارتخانه‌ها، سازمانها، دانشگاهها و سایر نهادهای
عمومی‌، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته ‌به آنها در دوره‌های‌تحصیلی
پیش‌دبستانی، ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای و کار دانش)
و پیش‌دانشگاهی بر اساس قوانین ومقررات آموزش وپرورش تاسیس می گردند. اساسنامه این
مدارس به‌ شرح ‌زیر خواهد بود:
فصل‌ اول‌ : اهداف‌
ماده 1ـ این مدارس در راستای اهداف کلی و هدفهای دوره‌های تحصیلی‌ ‌نظام‌ آموزش و
پرورش کشور، با استفاده‌از مشارکت‌ سایر دستگاهها تحقق‌ اهداف‌ زیر را مد نظر
دارد:
الف‌ : ارتقای سطح کیفی و رقابت پذیری فعالیتهای آموزشی و تربیتی مدارس
ب: مشارکت و استفاده از ظرفیت دستگاههای دولتی ونهادهای عمومی در توسعه آموزش و
پرورش
ج‌ : تسهیل در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی با اولویت برای فرزندان کارکنان
دستگاههای مذکور
د: توسعه فعالیتهای پژوهش ، خلاقیت ،نوآوری ، فناوری، کارآفرینی و پرورشی
فصل‌ دوم‌ : مؤسس‌ وشرایط تأسیس‌
ماده‌2ـ وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها، دستگاهها و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی،
تعاونی و موسسات عام المنفعه که‌ مجوز تأسیس‌ مدرسه‌ وابسته‌ را (به استثنای رشته
علوم و معارف اسلامی) از سازمان آموزش و پرورش استان دریافت‌ می‌کنند، مؤسس‌
نامیده‌ می‌شوند.
تبصره1ـ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سازمان تبلیغات اسلامی، مدرسه عالی شهید
مطهری، سازمان اوقاف و امور خیریه و مرکز رسیدگی به امور مساجد می توانند در قالب
این اساسنامه و مفاد مصوبه جلسه 677 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 7/6/1381 نسبت
به تاسیس دبیرستان علوم و معارف اسلامی اقدام نمایند.
تبصره2ـ در صورتی که دستگاه موسس بر اساس اجرای اصل 44 قانون اساسی یا سایر موارد
به بخش خصوصی تغییر ماهیت یابد، مدارس مذکور با تایید وزارت آموزش و پرورش و با
رعایت قانون مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی به فعالیت خود ادامه خواهند
داد.
ماده‌3ـ تامین فضای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و همچنین‌ نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها و
امکانات مورد نیاز مدرسه‌ وابسته‌ برابر ضوابط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ به عهده
موسس خواهد بود.
تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با توجه به شرایط و امکانات موجود خود و در
صورت رعایت اصل 30 قانون اساسی برای آموزش رسمی توسط این مدارس، در تامین بخشی از
نیروهای انسانی، فضای آموزشی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز این مدارس مشارکت
نماید.
ماده‌4ـ مدرسه‌ وابسته‌ برای‌ دانش‌آموزان دختر و پسر به‌ صورت‌ نوبت جداگانه‌
اداره خواهد شد.
تبصره ـ دوره پیش دبستانی از رعایت این ماده مستثنی می باشد.
فصل‌ سوم‌ : سازمان‌ اداری‌ وآموزشی‌ و نحوه‌ اداره‌ مدرسه
ماده‌5 ـ مدرسه‌ براساس‌ ضوابط آموزشی‌ وپرورشی‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ زیرنظر
مؤسس‌ و با مسئولیت‌ مدیر مدرسه‌ اداره‌ می‌شود.
تبصره‌ ـ مؤسس‌ و مدیر مدرسه‌ مشترکاً در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط در برابر
وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ مسئولیت‌ خواهند داشت‌ و این نوع مدارس می‌توانند با
استفاده از آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به صورت هیات امنایی اداره شوند.
ماده6 ـ دریافت کمکهای مردمی و هزینه‌های مربوط به خدمات آموزشی و پرورشی فوق
برنامه مطابق قوانین و ضوابط مربوط در این مدارس مجاز می باشد.
ماده7ـ مدیرمدرسه با رعایت شرایط احراز مدیریت مدارس مصوب شورای عالی آموزش و
پرورش، به پیشنهاد موسس و تایید و حکم رئیس آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا
ناحیه منصوب می‌شود.
تبصره ـ چنانچه ظرف مدت دو ماه بین موسس و رئیس آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا
ناحیه توافق حاصل نشد، موضوع از طریق موسس یا رئیس آموزش و پرورش به شورای آموزش و
پرورش شهرستان یا منطقه گزارش می‌شود. نظر شورای مذکور که با حضور نماینده موسس با
داشتن حق رأی تشکیل می‌شود، قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ـ در موارد خاص که مدیر پیشنهادی موسس، کارمند رسمی آموزش و پرورش نمی‌باشد،
انتصاب وی با نظر رییس آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه بلامانع است.
ماده8 ـ مدرسه‌ می‌تواند با اخذ مجوز از شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه
برابر مقررات‌ مربوط به‌ صورت‌ شبانه‌روزی‌ اداره‌ شود.
ماده‌ 9ـ کلیه‌ کارکنان‌ مدارس‌ دخترانه‌ باید زن‌ و کلیه‌ کارکنان‌ مدارس پسرانه
‌باید مرد باشند.
تبصره1ـ در مدارس دخترانه استفاده از نیروی انسانی مرد در پست‌های نگهبانی‌،
تأسیسات‌، آشپز، راننده و باغبان‌ بلامانع است.
تبصره2ـ استفاده از نیروی انسانی زن در مدارس دوره‌های پیش‌دبستانی و ابتدایی
پسرانه بلامانع است.
ماده10ـ این مدارس می‌توانند با هماهنگی و تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان،
منطقه یا ناحیه علاوه بر ضوابط عمومی مدارس، ضوابط خاصی را برای پذیرش دانش‌آموز
تعیین و اجرا نمایند.
فصل‌ چهارم‌ : برنامه‌های درسی
ماده11ـ مواد درسی، برنامه‌ها و محتوای آموزشی در این مدارس همانند سایر مدارس
وزارت آموزش و پرورش می‌باشد. موسس می‌تواند با استفاده از آیین‌نامه نحوه ارائه
خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی، علاوه بر برنامه‌های مصوب،
متناسب با نیازهای دانش‌آموزان، برنامه‌های پرورشی، آموزشی جبرانی، تقویتی و
تکمیلی، فرهنگی، هنری، پژوهشی، ورزشی را ارائه نماید.
تبصره 1ـ موسس می‌تواند در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش و رشته علوم و معارف
اسلامی دوره متوسطه حداکثر تا 10 واحد را برنامه‌ریزی و دروس اختصاصی مورد نظر خود
را جایگزین دروس انتخابی و اختصاصی پایه‌های متوسطه نماید. جایگزینی دروس باید به
گونه‌ای باشد که ماهیت رشته مورد نظر تخصصی‌تر شود. تعیین و تهیه منابع و محتوای
آموزشی دروس اختصاصی فوق با رعایت اهداف و سرفصل های مصوب و با هماهنگی و تایید
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عهده موسس خواهد بود.
تبصره‌ 2ـ درصورتی‌ که‌ مؤسس، متقاضی‌ ایجاد رشته‌ای‌ غیراز رشته‌های‌ موجود و
مصوب‌ دوره‌‌متوسطه‌ باشد باید رشته‌ و جداول‌درسی‌ مورد تقاضا را پیشنهاد نماید
تا به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌ برسد.
فصل‌ پنجم : نظارت‌ بر امور مدارس
ماده‌ 12ـ نظارت‌ مستمر بر فعالیت‌های‌ این مدارس و ارزیابی‌ از عملکرد آنها
همانند سایر مدارس برعهده‌ آموزش‌ وپرورش‌ شهرستان یا منطقه‌ مربوط می باشد.
ماده13ـ رعایت‌نکردن مفاد این‌ اساسنامه‌ و آیین‌نامه‌های‌ مرتبط، تخلف‌ محسوب‌
شده‌ و با متخلف یا متخلفین‌ برابر قوانین‌ و مقررات‌ موضوعه رفتار خواهد شد. در
صورت تکرار موارد تخلف، موضوع انحلال مدرسه در شورای آموزش و پرورش شهرستان یا
منطقه طرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
تبصره‌ ـ درصورت‌ انصراف موسس ویا انحلال‌ موسسه موضوع ماده 2 این مصوبه، آموزش و
پرورش شهرستان یا منطقه مسئولیت ادامه فعالیت آن واحد آموزشی را تا پایان سال به
عهده خواهد داشت.
فصل‌ ششم: سایر امور
ماده‌14ـ موسس موظف است نام آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط را در تابلو و
مهر مدرسه وابسته درج نماید.
ماده‌15ـ مجوز تأسیس‌ مدرسه وابسته قابل‌ واگذاری‌ ویا انتقال‌ به‌ غیر نمی‌باشد.
ماده16ـ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، سازمانها و سایر مراکز که‌ دارای‌ مدرسه وابسته‌
می‌باشند، موظفند از تاریخ ابلاغ این مصوبه و حداکثر تا یکسال بعد، مدارس‌ خود را
برابر ضوابط و مقررات‌ این‌ اساسنامه‌ تطبیق و اداره‌ نمایند.
ماده‌17ـ سایر موارد که‌ دراین‌ اساسنامه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ نشده‌ است‌ تابع‌ قوانین
و مقررات‌ مورد عمل‌ در وزارت‌آموزش‌ وپرورش‌ می‌باشد
ماده‌18ـ این‌ اساسنامه‌ جایگزین اساسنامه دبیرستان‌های وابسته به سایر
وزارتخانه‌ها، سازمان ها و مراکز غیروابسته به آموزش و پرورش می‌شود.
موضوع: اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه‌های دولتی و سایر
نهادهای عمومی مشتمل بر 18 ماده و 12 تبصره در هفتصد و نود و چهارمین جلسه شورای
عالی آموزش وپرورش مورخ3/6/1388به تصویب رسید.

دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ علیرضا علی‌احمدی

اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه های دولتی و سایر
نهادهای عمومی مورد تایید است.
رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد