اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

شماره22409/ت46402هـ ۱۳۹۰/۲/۴

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/1/1390 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 84001هـ/ب مورخ 14/12/1389 تصویب نمود:
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
آیین‌نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 163474/ت44984ک مورخ 22/7/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
1ـ بند (الف) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ .
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
2ـ در ماده (2) عبارت « و ضوابط اجرایی مربوط» حذف و بند (الف) آن با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
الف ـ سی درصد از اعتبارات این آیین‌نامه را براساس برنامه‌هایی که به تایید سازمان تربیت بدنی می‌رسد، برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی هزینه نمایند.
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
تبصره ـ دستگاههای اجرایی مجازند اعتبار موضوع این بند را به استناد جزء (ح) بند (2) قانون بودجه سال 1389 کل کشور از طریق کمک به سازمان تربیت بدنی برای امور مذکور هزینه نمایند.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی