اصلاح تصویب نامه راجع به مواد (4) و (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372

شماره1970/ت29291هـ ۱۳۹۰/۱/۸

اصلاح تصویب‌نامه راجع به مواد (4) و (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372

وزارت امور اقتصادی و دارایی
مرکز امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/1/1390 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (4) و (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ تصویب نمود:
در بند (2) تصویب‌نامه شماره 64648/ت29291هـ مورخ 16/12/1382، عبارت « (5/1) میلیارد دلار» به عبارت « سه میلیارد دلار» اصلاح می‌شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی