تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان

شماره258920/ت44850هـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 44522/42/4/1 مورخ 23/3/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
الف ـ دهـستان چاه ریگان به مرکزیت روستای چـاه مرید مشـتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشـده به مهر « پیوست تـصویب‌نامه هیئـت‌وزیران» می‌باشـد در تابعـیت بخش مرکـزی شـهرستان کهنـوج ایجاد می‌گردد:
1ـ جمال‌آباد 2ـ قدمگاه حضرت امیر 3ـ علـی‌آباد 4ـ پست توانیر 5 ـ نخلستان 6 ـ بن گود 7ـ کارگاه راهسازی 8 ـ بن گود شماره دو 9ـ چاه ریگان وزیری 10ـ تلمبه مستضعفین چاه ریگان 11ـ چاه گز یک 12ـ چاه گز دو 13ـ قدمگاه حضرت ابوالفضل چاه‌گز 14ـ قدمگاه حضرت امام حسین 15ـ ده رود 16ـ چاه ریگان 17ـ چاه مرد 18ـ تلمبه عشایری کرامت و شرکا 19ـ کهورآباد 20ـ چاه ریگان لورکها 21ـ زیارت کشیت 22ـ تلمبه کریم و شرکاء 23ـ کارگچ 24ـ تلمبه چاه غافل 25ـ کوره سفید مراد 26ـ موتور عشایری 27ـ سلیـمانی‌ها 28ـ سفـید مراد 29ـ چاه زیارت 30ـ بلور 31ـ چاه زیـارت دو 32ـ چاه زیارت سه 33ـ حسین‌آباد امیری 34ـ کل گورک 35ـ پودنان 36ـ کلمرز 37ـ دادی‌آبادی 38ـ زرچین 39ـ باغ گلان 40ـ احشام وزیری
ب ـ دهستان کوتک به مرکزیت روستای کوتک وسط مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کهنوج ایجاد می‌گردد:
1ـ تلمبه کریم‌آباد 2ـ تلمبه عشایری علی داد و شرکا 3ـ تلمبه عشایری کوهزاد و شرکاء 4ـ تلمبه چراغ بال‌آور و شـرکار 5 ـ تلمبه درویش رییس 6 ـ کارگاه راهساری 7ـ تلمبه رضا میرانی 8 ـ سوراک پایین انجیرک 9ـ گرمیکی 10ـ مزرعه دخت مرده 11ـ مزرعه لنـگ‌آباد 12ـ آبگرمک 13ـ باغ ده میلک 14ـ موتور آب چراغ‌آباد دمیلک 15ـ کـولقان 16ـ کش کنـدر 17ـ کش کندر دو 18ـ شعـبه شـرکت نفت کهنوج 19ـ زیـارت بیدک 20ـ ریک زردان 21ـ رضاآباد 22ـ رضاآباد دو 23ـ شـریک‌آباد 24ـ زردان 25ـ کل نمیری 26ـ پاشمی 27ـ سهم سیلو 28ـ تلمبه حسن راهکی 29ـ لوک پا 30ـ ریگ زردان یک 31ـ ریگ زردان دو 32ـ تلمبه احمد حیدری 33ـ مزرعه‌آباد خرمنده 34ـ زرگـرآباد 35ـ سهل‌آور یک 36ـ سهل‌آور دو 37ـ تلمبه گلشن 38ـ سرریگ 39ـ کوتک پایین 40ـ کوتک وسط 41ـ غدیر دراز 42ـ غدیر زیر 43ـ زیری 44ـ اشکورد 45ـ سلیمانی 46ـ کروک 47ـ ده گرکان 48ـ پیش ریج 49ـ مزداک 50 ـ معدن کروم 51 ـ معدن کوه سزح 52 ـ کوتک بالا 53 ـ قدمگاه حضرت امیر 54 ـ چهل پریزان 55 ـ زران 56 ـ معدن کوه سرخ 57 ـ آب‌زر 58 ـ کنار گچک 59 ـ چاهو 60 ـ رانو 61 ـ درگز 62 ـ گردیالو 63 ـ نخلستان.
ج ـ بخش چاه مرید به مرکزیت روستای چاه مرید از ترکیب دهستانهای حومه و چاه ریگان در تابعیت شهرستان کهنوج ایجاد می‌گردد.
د ـ دهسـتان زهمکان به مرکزیت روستای زهمکان مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهـای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوسـت که تأییدشـده به مهـر « پیوست تصویب‌نامه هیـئت وزیران» می‌باشد در تابعـیت بخـش فاریاب شهرستـان کهنوج ایجاد می‌گردد:
1ـ کلوسیاه 2ـ جعفرآباد 3ـ آب‌گر 4ـ تربیت 5 ـ کرکویه 6 ـ زیارتگاه ابوالفضل 7ـ زهمکان 8 ـ میلوئیه 9ـ گدار سیاه 10ـ تلمبه کرود 11ـ فرخ آباد میلوئیه 12ـ باغ کلاتک 13ـ تلمبـه قلعه مویی 14ـ تلمـبه دادالی لی 15ـ نخلستـان 16ـ تلمبه کـهور قلندر 17ـ تلمبه یادگاری 18ـ تلمبه دست‌نشان 19ـ گلوگاه 20ـ ده الهیار 21ـ بق کرته 22ـ نخلستان 23ـ آب باد 24ـ دهنه‌آبشوئیه 25ـ پشته مازخ 26ـ سرنی‌آشوب 27ـ گورسلک 28ـ علی ظهورا 29ـ ده سلـیمان 30ـ گیشو 31ـ مغ در 32ـ ماران 33ـ چـاله انگور 34ـ سـبزوئیه 35ـ معدن باداموئیه 36ـ معدن رزوکی 37ـ چاه افغان 38ـ کلوئی 39ـ معدن مرزیمی 40ـ موردان 41ـ تلمبه پلنگی تم کل 42ـ سرتنگ دره‌ای 43ـ لائی سران نارمند 44ـ بم دوئیه 45ـ معدن سنگ بیدوئیه 46ـ لوفردحرمه 47ـ چغوکا 48ـ موتورهای هورعلیا 49ـ موتورهای اسلام‌آباد هور.
هـ ـ بخش حور به مرکزیت روستای حور پاسفید از ترکیب دهستانهای حور و زهمکان در تابعیت شهرستان کهنوج ایجاد می‌گردد.
و ـ شهرستان فاریاب به مرکزیت شهر فاریاب از ترکیب بخش‌های زیر در استان کرمان ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی مشتمل بر دهستانهای گلاشگرد و مهروئیه
2ـ بخش حور مشتمل بر دهستانهای حور و زهمکان
ز ـ چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (د) این تصویب‌نامه ملاحظه شود یا در آینده به وجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی