تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان تهران

شماره293643/ت44783هـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان تهران

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1389 پیشنهاد شماره 38701/42/4/1 مورخ 12/3/1389 وزارت کشـور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمودند:

1ـ شهر نصیرآباد مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از بخش گلستان شهرستان رباط‌کریم منتزع و به بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می‌گردد.
2ـ مرکز دهستان میمنت به روستای میمنت‌آباد تغییر می‌یابد.
3ـ شهرستان بهارستان به مرکزیت دو شهر گلستان و نسیم‌شهر متشکل از بخشهای زیر در تابعیت استان تهران ایجاد می‌شود:
الف ـ بخش گلستان مشتمل بر دهستانهای صالح‌آباد و میمنت.
ب ـ بخش بوستان مشتمل بر دهستانهای اسماعیل‌آباد و همدانک.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی