تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی کاغذ باطله (آخال کاغذ)

شماره245366/ت46033ک ۱۳۸۹/۱۰/۲۸

تصویب‌نامه در خصوص تعیین عوارض صادراتی کاغذ باطله (آخال کاغذ)

وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تایید شورای عالی صادرات و به استناد بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
عوارض صادراتی کاغذ باطله (آخال کاغذ) مشمول ردیفهای تعرفه 47062000 و تعرفه 4707، سی درصد (30%) تعیین می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 25/10/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی