تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بستان آباد

شماره90/300/60504 ۱۳۹۰/۰۵/۲۴

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بستان‌آباد

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بستان‌آباد در جلسه مورخ 26/12/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.
1ـ کاربری اراضی، تراکم‌ها و سایر مشخصات مربوط به اراضی واقع در محدوده موسوم به « محدوده نیازمند طراحی» دقیقاً مشخص شود و شبکه معابر موردنیاز در مقیاس طرح جامع طراحی گردد.
2ـ مسیر راه‌آهن در حال ساخت تهران ـ تبریز به همراه تاثیرات کالبدی آن اعم از ایستگاه‌ها، شبکه دسترسی و خدمات جانبی آن در حریم شهر و در قالب نقشه پهنه‌بندی حریم ارائه گردد.
3ـ اراضی با کاربری فضای سبز حاشیه‌ای واقع در شمال و شرق شهر از محدوده خارج گردند و محدوده شهر بر بافت کالبدی موجود و کاربریهای پیشنهادی تدقیق گردد.
4ـ اراضی اختصاص‌یافته به گورستان در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی با کاربری فضای سبز مشخص شوند و جهت توسعه آتی، گورستان در حریم شهر و در قالب نقشه پهنه‌بندی جانمائی گردد.
5 ـ اساس طرح جامع مطابق با مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تشخیص اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی