تصویب نامه در خصوص مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح احداث مجتمع پتروشیمی همدان

شماره158867/ت47327هـ ۱۳۹۰/۸/۹

تصویب‌نامه در خصوص مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح احداث مجتمع پتروشیمی همدان

وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/7/1390 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (3) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است به میزان پانزده درصد در طرح احداث مجتمع پتروشیمی همدان با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشارکت نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی