تصویب نامه در خصوص مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بخش غیردولتی در چهارچوب اساسنامه و مقررات خود برای سرمایه گذاری

شماره158832/ت47327هـ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;                                            ۱۳۹۰/۸/۹ <br />
<br />
تصویب&zwnj;نامه در خصوص مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بخش غیردولتی در چهارچوب اساسنامه و مقررات خود برای سرمایه&zwnj;گذاری 	 <br />
<br />
وزارت صنعت، معدن و تجارت <br />
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/7/1390 بنا به پیشنهاد شماره 127810/60 مورخ 21/6/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (4) الحاقی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود: <br />
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است تا سقف چهل و نه درصد با بخش غیردولتی در چهارچوب اساسنامه و مقررات خود برای سرمایه&zwnj;گذاری در فعالیتهای گروه یک ماده (2) قانون یادشده در حوزه&zwnj;های نوین با فناوری پیشرفته به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می&zwnj;باشد و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مشارکت نماید. <br />
<br />
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی <br />
<br />
<br />
لیست طرح&zwnj;ها و شرکتهای در جریان تأسیس حوزه&zwnj;های نوین با فناوری پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران &nbsp; &nbsp;
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">ردیف</th>
      <th scope="col">نام شرکت/ طرح</th>
      <th scope="col">موضوع طرح</th>
      <th scope="col">برآورد اولیه <br />
      سرمایه&zwnj;گذاری
      <div>(میلیاردریال)</div>
      </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">1</td>
      <td style="text-align: right;">مواد ترکیبی نوید</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید الیاف PAN ویژه و الیاف پیشرفته کربن</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;450</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">2</td>
      <td style="text-align: right;">کاتالیست گسترش ایرانیان</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید انواع کاتالیست&zwnj;های نفت و گاز پتروشیمی فولاد</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;600</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">3</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;دیبا انرژی سینا</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید حلال&zwnj;های شیمیایی و صنعتی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;890</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">4</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;دریا دانش فناوران پارس</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید موتورهای دریایی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;420</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">5</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;توربین توان گستر ایرانیان</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید توربین گازی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;700</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">6</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;دانش بافت البرز</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید بیوایمپلنت&zwnj;های استخوانی، قلبی، عروقی و تاندون لیگامان</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;860</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">7</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;توربین بادی</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید توربین بادی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;800</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">8</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;دایکست منیزیم</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید قطعات دایکست منیزیمی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;150</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">9</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;داروهای نوترکیب و ضدسرطان</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید داروهای نوترکیب و ضدسرطان</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;200</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">10</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;خاک رنگبر</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید خاک رنگبر</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;150</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">11</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تجهیزات اندازه&zwnj;گیری و سنجش دقیق</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;ساخت، سامانه و تجهیزات سنجش و اندازه&zwnj;گیری دقیق صنعتی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;250</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">12</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;پلی سیلیکان</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید پلی سیلیکلن با گرید خورشیدی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;7000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">13</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;داروهای پایه گیاهی</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید داروهای پایه گیاهی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;36</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">14</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;دستگاه MRI</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید دستگاه MRI</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;200</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">15</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;پانسمان&zwnj;های نوین و بنداورنده خونریزی</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید پانسمان&zwnj;های نوین و بندآورنده خونریزی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;58</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">16</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;رنگهای آب پایه</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید رنگهای آب پایه</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;310</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">17</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;قالبسازی سریع (FMT)</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;قالبسازی سریع (FMT)</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;200</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">18</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;ایمپلنت&zwnj;های چشمی</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;ایمپلنت&zwnj;های چشمی برای رفع بیماریهای قرنیه</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;150</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">19</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;ایمپلنت&zwnj;های چشمی</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;ایمپلنت&zwnj;های چشمی برای رفع بیماری آب مروارید ثانویه</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;200</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">20</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;سلولهای بنیادی</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;ایجاد مجتمع تولید سلولهای بنیادی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;1000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">21</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;بیودیزل</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید بیودیزل</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;700</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">22</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;ترکیبات فلوئوره</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;طرح تولید ترکیبات فلوئوره</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;530</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">23</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;نانوکربنات کلسیم</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید نانوکربنات کلسیم</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;150</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">24</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;خودروهای برقی</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید خودروهای برقی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;242</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">25</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;سیستم EMS</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید سیستم EMS</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;250</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">26</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;سیلیکای رسوبی</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید سیلیکای رسوبی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;50</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">27</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;گوگرد نامحلول</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید گوگرد نامحلول</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;50</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">28</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;شیشه اسفنجی</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید شیشه اسفنجی</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;100</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">29</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;پنل&zwnj;های خورشیدی CIGS</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید پنل&zwnj;های خورشیدی به روش CIGS</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;700</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">30</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;محصولات الیاف کربن</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید محصولات ساخته شده از الیاف کربن و کامپوزیتهای کربن</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;917</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">31</td>
      <td style="text-align: right;">بشکه در روز GTL 10000</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تبدیل گاز طبیعی به فرآورده&zwnj;های مایع 10000 بشکه در روز</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;7000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">32</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;بشکه در روز GTL 3000</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تبدیل گاز طبیعی به فرآورده&zwnj;های مایع ـ 3000 بشکه در روز</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;1700</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">33</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;فرستنده&zwnj;های دیجیتالی قدرت کم و متوسط</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید فرستنده&zwnj;های دیجیتالی قدرت کم و متوسط</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;350</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">34</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;هواپیمای سبک و فوق سبک</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;طراحی و تولید هواپیمای سبک و فوق سبک دو الی شش نفره</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;110</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">35</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;بالگرد ملی</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;تولید بالکرد پشتیبانی (آتش&zwnj;نشانی ـ امداد نجات ـ ترابری)</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;1000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">36</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;دستگاه دیالیز</td>
      <td style="text-align: right;">&nbsp;طرح توسعه تولید انبوه دستگاه دیالیز</td>
      <td style="text-align: center;">&nbsp;150</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>