تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نصرآباد

شماره34742/310/300 ۱۳۸۹/۶/۸

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نصرآباد

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نصر‌آباد در جلسه مورخ 26/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ خروج اراضی با کاربری موسوم به «توسعه آتی مسکونی ـ خدماتی» از محدوده شهر.
2ـ ارائه ضوابط مربوط به حریم مسیل در دفترچه ضوابط و مقررات.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی