تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 120 هکتار از اراضی حریم شهر کازرون به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر

شماره31117/310/300 ۱۳۸۹/۵/۳۰

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 120 هکتار از اراضی حریم شهر کازرون به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصـلاحیه آن و با توجـه به تصویب الحـاق 120 هکتـار از اراضـی حریـم شهـر کـازرون به محدوده طرح جامع شهر در جلسه مورخ 26/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر مصوبه مذکور، مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ با عنایت به تجربه موجود مسکن مهر در شهر که به صورت بلوک‌های 6 طبقه است، الگوی تفکیک قطعات از ویلایی به آپارتمانی با تراکم متوسط (4 طبقه) و سطح اشغال 40% تغییر یابد که در اینصورت کل زمین موردنیاز به 84 هکتار کاهش می‌یابد. لذا با حداکثر 84 هکتار از اراضی قطعه زمین شماره 12 (مطابق نقشه تأییدشده پیوست) متصل به محدوده شهر موافقت می‌گردد.
2ـ نقشه دقیق قطعه زمین مذکور تهیه و برمبنای آن مصوبه مذکور ابلاغ گردد.
خواهشمـند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی