تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 23 هکتار از اراضی حریم شهر فسا به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر

شماره31123/310/300 ۱۳۸۹/۵/۲۰

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 23 هکتار از اراضی حریم شهر فسا به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب الحاق 23 هکتار از اراضی حریم شهر فسا به محدوده طرح جامع شهر در جلسه مورخ 26/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تأمـین اراضی موردنیاز مسکن مهر مصـوبه مذکور، مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ با عـنایت به تجربه موجود مـسکن مهر در شـهر که به صـورت بلوک‌های 5 طبقه25 واحدی می‌باشد، الگوی تفکیک قطعات از ویلایی به آپارتمانی با تراکم متوسط (4 طبقه و سطح اشغال 40%) تغییر یابد که در اینصورت کل زمین مورد نیاز به 56 هکتار تقلیل می‌یابد که از قطعه زمین شماره 1 (مطابق نقشه تأیید شده پیوست) تأمین خواهد شد.
2ـ نقشه دقیق زمین مذکور در حد 56 هکتار تهیه و برمبنای آن مصوبه مذکور ابلاغ گردد.
خواهشمـند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی