تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 4/60 هکتار از اراضی حریم شهر نورآباد به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر

شماره31097/310/300 ۱۳۸۹/۵/۲۶

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 4/60 هکتار از اراضی حریم شهر نورآباد به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب الحاق 4/60 هکتار از اراضی حریم شهر نورآباد به محدوده طرح جامع شهر در جلسه مورخ 26/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ تغییر الگوی واحدپذیری زمین از 50 واحد در هکتار به 75 واحد در هکتار که نتیجتاً زمین موردنیاز به 40 هکتار کاهش می‌یابد. لذا حداکثر 40 هکتار از قطعه زمین شمـاره 2 (مـطابق نقشه تأیید شده پیـوست) در شمـال مـحدوده اسـکان عشایر به محدوده شهر الحاق گردد.
2ـ تهیه نقشه دقیق موقعیت زمین و ابلاغ مصوبه بر مبنای نقشه مذکور.
خواهشمـند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی