تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 44 هکتار از اراضی حریم شهر استهبان به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر

شماره31121/310/300 ۱۳۸۹/۵/۲۶

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 44 هکتار از اراضی حریم شهر استهبان به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه بـه تصویب الحـاق 44 هکتار از اراضـی حریم شهر استهبان به محدوده طرح جامع شهر در جلسه مورخ 26/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ تغییر الگوی واحدپذیری زمین از 50 واحد در هکتار به 75 واحد در هکتار که نتیجتاً زمین موردنیاز به 30 هکتار کاهش می‌یابد، بنابراین با الحاق 30 هکتار از قطعه زمین شماره 1 (مطابق نقشه تأیید شده پیوست) متصل به محدوده شهر و در امتداد شمالی جاده استهبان ـ نیریز موافقت می‌گردد.
2ـ تهـیه نقشـه دقیق موقعیت زمیـن و ابلاغ مصوبه بر مـبنای نقشه مـذکور صورت پذیرد.
خواهشمـند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی