اصلاح آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

شماره100/41874/9000                                     ۱۳۹۰/۹/۸

اصلاح آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران 	

جناب آقای تویسرکانی
معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
   بازگشت به نامه شماره 155396/90ـ 28/8/1390، ریاست محترم قوه قضائیه با پیـشنهاد اصلاح آئیـن نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام می گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

شماره155396/90                                        28/8/1390

اصلاح آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

حضرت آیت ا... جناب آقای لاریجانی دامت برکاته
ریاست معظم قوه قضائیه
   پیرو نامه شماره 129435/90 مورخ 16/7/1390 در خصوص پیشنهاد اصلاح آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به استحضار می رساند:
   نظر به ضرورت پیش بینی مجازات برای وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنایت به مفاد ماده 29 آئین نامه مذکور که با طبقه بندی تخلفات پنج نوع مجازات به شرح:
   بند الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده بند ب ـ جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال بند ج ـ انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه بند د ـ انفصال موقـت از شش ماه تا دو سال بند هـ ـ انفصال دائم، تعیین نموده است و با عنایت به نظرات حضرتـعالی در جلـسه مورخ 28/8/1390 مـستدعی است موافقت فـرمائید فرازهای ذیل به بندهای ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی الحاق گردد.
   بند ب ماده 29:
   8 ـ وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.
   بند ج ماده 29:
   12ـ تکرار تخلف وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ احمد تویس