تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اسلامشهر

شماره 11652/ت47594هـ                                            ۲۸/۱/۱۳۹۱
 
 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اسلامشهر

وزارت کشور
   هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 132743/42/4/1 مورخ 6/9/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
   الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای چیچکلو و ایرین از دهستان ده عباس بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد به دهستان احمدآباد مستوفی همان بخش الحاق می گردد.
   ب ـ دهستان چیچکلو به مرکزیت روستای چیچکلو از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر ایجاد می گردد:
   1ـ چیچکلو 2ـ ایرین 3ـ بهمن آباد
   ج ـ دهستان بهرام آباد به مرکزیت روستای بهرام آباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر ایجاد می گردد.
   1ـ بهرام آباد 2ـ شاطره 3ـ مهران آباد 4ـ ملک آباد
   د ـ روستای احمدآباد مستوفی از توابع دهستان احمدآباد مستوفی بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر به شهر تبدیل و به عنوان شهر احمدآباد مستوفی شناخته می شود.
   هـ ـ بخش احمدآباد مستوفی به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی مشتمل بر دهستانهای زیر در تابعیت شهرستان اسلامشهر ایجاد می گردد:
   1ـ دهستان احمدآباد مستوفی
   2ـ دهستان چیچکلو

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی