آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره 13587/ت 41921ک                                           ۳۰/۱/۱۳۹۱

آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری 	
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
    وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد شماره 103397/70 مورخ 2/11/1387 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و با رعایت جزء «ط» بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 آیین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری

    ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
    الف ـ قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ
    ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون
    پ ـ شورا: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده (116) قانون
    ت ـ مدیران حرفه ای: مدیران دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف به استثنای مقامات موضوع ماده (71) قانون و مشاغل همتراز آنان.
    ث ـ سامانه آموزش: سامانه اجرایی آموزش مدیران، موضوع ماده (56) قانون
    ماده2ـ مدت دوره مدیریت حرفه ای چهار سال می باشد و تمدید آن در صورت حصول شرایط زیر بلامانع است:
    الف ـ کسب حداقل هشتاد درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول دوره تصدی
    ب ـ طی دوره های آموزشی موردنیاز در دوره تصدی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه آموزش
    ج ـ پیشنهاد مدیر بلافصل و تأیید مقام مافوق وی
    ماده3ـ تغییر سمت مدیران حرفه ای قبل از انقضای مدت تعیین شده در ماده (2) با توجه به یکی از حالات و شرایط زیر مجاز است:
    الف ـ ارتقا به پستهای مدیریتی بالاتر:
    1ـ سپری شدن حداقل دو سال از تصدی پست مدیریت در سطح فعلی
    2ـ عدم تغییر رشته شغلی مدیر به واسطه ارتقا
    3ـ طی دوره های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی پست فعلی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه آموزش
    4ـ کسب حداقل هشتاد و پنج درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول تصدی پست مدیریت فعلی.
    ب ـ انتصاب به پستهای هم سطح:
    1ـ موافقت مدیر مبتنی بر تغییر پست و انتصاب به پست هم سطح آن
    2ـ سپری شدن حداقل یک سال از تصدی پست مدیریت فعلی
    3ـ از دست دادن یکی از شرایط انتصاب یا شرایط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدی
    ج ـ عزل مدیر یا تنزل پست:
    1ـ براساس حکم قطعی مراجع قضایی و یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، فرد محکوم به تنزل مقام یا محروم از انتصاب به پستهای مدیریتی در دستگاههای اجرایی شده باشد.
    2ـ دو سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از هفتاد درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد.
    3ـ فرد در طول چهار ماه پس از انتصاب، دوره های آموزشی بدو انتصاب را بدون عذر موجه طی نکرده باشد.
    تبصره ـ در صورتی که عدم شرکت مدیر در آموزشهای بدو انتصاب و حین تصدی ناشی از فراهم نشدن شرایط آموزشی توسط دستگاه اجرایی باشد حداکثر یک دوره چهارماهه دیگر نیز برای طی دوره های آموزش بدو انتصاب برای وی تمدید می شود.
    ماده4ـ علاوه بر حالات و شرایط مندرج در ماده (3) در صورت تحقق یکی از شرایط زیر نیز تغییر سمت مدیران حرفه ای بلامانع خواهد بود:
    الف ـ درخواسـت کتبی مـدیر با ارایه دلایل مؤثـر و تأیید دلایل از سوی مقام پیشنهاددهنده پست و صادرکننده حکم.
    ب ـ حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت
    ج ـ واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون
    ماده5 ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت تقاضای مدیر حرفه ای، دلایل عزل، تنزل یا تغییر را به وی اعلام نمایند.
    ماده6 ـ یکی از پست های مدیریتی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) قانون با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه مربوط و تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در تشکیلات تفصیلی آن دستگاه به عنوان پست ثابت تعیین می شود.
    ماده7ـ شرایط انتصاب به پست مدیریت ثابت در دستگاههای اجرایی به شرح زیر تعیین می شود:
    الف ـ فرد مورد نظر کارمند رسمی دستگاه اجرایی محل انتصاب باشد.
    ب ـ دارای حداقل ده سال تجربه مفید و مؤثر در مشاغل مرتبط به حوزه مربوط باشد.
    ج ـ دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از رشته های مدیریت یا یکی از مدارک تحصیلی مرتبط برای احراز تصدی پست موردنظر باشد.
    تبصره ـ موارد مصوب شورا به شرایط مذکور در این ماده افزوده خواهد شد.
    ماده8 ـ عزل متصدی پست ثابت موضوع ماده (7) در صورت احراز یکی از شرایط زیر امکانپذیر خواهد بود:
    الف ـ براساس حکم مراجع قضایی و یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، فرد محـکوم به تنزل مقام و یا محروم از انتصاب به پستهای مدیریتی در دستگاههای اجرایی شده باشد.
  ب ـ سه سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از هفتاد درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد.
این تصویب نامه در تاریخ 27/1/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی