تصویب نامه درخصوص اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان رضوی

شماره 65644/ت 47660هـ                                      ۷/۴/۱۳۹۱

تصویب نامه درخصوص اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان رضوی 	
 		 
   وزارت کشور
   هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 134072/42/4/1 مورخ 8/9/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ اصلاحات تقسیـماتی زیر را در استـان خراسـان رضوی تصویب نمودند:
   الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر از دهستان باشتین بخش داورزن منتزع و مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد به دهستان کاه همین بخش الحاق می گردد:
   1ـ حسین آباد 2ـ شاهرخ آباد 3ـ مهرآباد 4ـ غیاث آباد 5 ـ کلاته سادات بالا 6 ـ یحیی آباد
   ب ـ دهستان مهر به مرکزیت روستای مهر در تابعیت بخش داورزن شهرستان سبزوار از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد ایجاد می گردد: 
   1ـ کمال آباد 2ـ بروغن 3ـ چشام 4ـ شهرآباد 5 ـ فاریاب 6 ـ ساسان کاریز 7ـ گاوگلی آباد 8 ـ مغیثه 9ـ بندزیر 10ـ چاه عمیق 12 نفره مغیثه 11ـ چاه عمیق بروغن 12ـ طزر 13ـ یحیی آباد 14ـ باغ عبدالحسین رمضان علی 15ـ کوشک باغ 16ـ بهنگر 17ـ مهر 18ـ کـلاته اخـلوری 19ـ مـزرعـه مـهدی کـاریز 20ـ سـنقر 21ـ کـلاته حاج علـی 22ـ کـلاته حاج حسین 23ـ کلاته سیرمزار 24ـ حسین آباد 25ـ مهرآباد 26ـ غیاث آباد 27ـ کلاته سادات بالا
   ج ـ بخش باشتین به مرکزیت روستای ریوند از ترکیب دهستانهای باشتین و مهر در تابعیت شهرستان سبزوار ایجاد می گردد.
   د ـ شهرستان داورزن به مرکزیت شهر داورزن از ترکیب بخش های زیر ایجاد می گردد:
   1ـ بخش مرکزی از ترکیب دهستانهای مزینان و کاه
   2ـ بخش باشتین

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی