تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی

شماره76649/ت46607ک                                          ۲۱/۰۴/۱۳۹۱

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی 	
 
وزارت کشور
   وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 24/3/1391 بنا به پیشنهاد شماره 14242/42/4/1 مورخ 5/2/1390 وزارت کشور و به استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
   1ـ نام شهر «خسرو شهر» از توابع بخش خسروشهر شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی به «خسروشاه» تغییر می یابد.
   2ـ نام بخش «خسرو شهر» از توابع شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی به « خسروشاه» تغییر می یابد.
   3ـ نام شهر «بناب جدید» از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی به «بناب مرند» تغییر می یابد.
   این تصویب نامه در تاریخ 18/4/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی