لغو تصویب نامه های شماره 209190/47702/ت213 هـ مورخ 25/10/1390 و شماره 752/ت47702هـ مورخ 6/1/1391 و بخشنامه شماره 177/91/200 مورخ 7/1/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از تاریخ 1/4/1391

شماره65647/ت48093هـ                                         ۷/۴/۱۳۹۱

لغو تصویب نامه های شماره 209190/47702/ت213 هـ مورخ 25/10/1390 و شماره 752/ت47702هـ مورخ 6/1/1391 و بخشنامه شماره 177/91/200 مورخ 7/1/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از تاریخ 1/4/1391 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
    هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/3/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
    تصـویب نامه های شماره 209190/47702/ت213 هـ مورخ 25/10/1390 و شماره 752/ت47702هـ مورخ 6/1/1391 و بخشنامه شماره 177/91/200 مورخ 7/1/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از تاریخ 1/4/1391 لغو می گردند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی