اصلاح مصوبه شورای عالی استاندارد در خصوص نصب کیسه ایمنی هوا بر روی خودرو

شماره۱۳۴۲۵۸/۴۰۸۳۶                                  ۸/۷/۱۳۹۱

اصلاح مصوبه شورای عالی استاندارد در خصوص نصب کیسه ایمنی هوا بر روی خودرو

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملی استاندارد ایران
شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۹۷۲ مورخ ۶/۴/۱۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۵) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۱ـ تصویب نمود:
مصوبه شماره ۱۰۴۵۱۲/۴۰۸۳۶ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ عبارت «گروه ۱ M موضوع استاندارد ملی شماره ۶۹۲۴» بعد از عبارت «بر روی خودرو» اضافه می شود.
۲ـ تبصره الحاقی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۹۲۴۷/۴۰۸۳۶ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۰ به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) اضافه می شود:
«تبصره (۲)ـ اجرای این مصوبه در مورد خودروهای گروه ۱ N موضوع استاندارد ملی شماره ۶۹۲۴ از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ الزامی می باشد.»

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی