تصویب نامه در مورد الحاق یک بند به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

شماره ۱۴۹۶۲۹/ت ۴۸۳۶۵هـ                             ۲۹/۷/۱۳۹۱

تصویب نامه در مورد الحاق یک بند به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۰۹۴ مورخ ۳/۵/۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۱) بند «و» ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۴۹۳۰/ت۴۲۶۸۳هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ اضافه می شود: 
ح ـ وصول و نگهداری چهار درصد سود خالص موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۰ـ از طریق بانک توسعه تعاون به عنوان بانـک عامل عهده دار وظایف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزیـنه های آموزشی، تحقیقی و ترویـج طبق برنامه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۴۸۰۹۹/۳۰/۹۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی