تصویب نامه درخصوص تغییر نام شهر صالح آباد در استان تهران

شماره217517/ت48385ک                ۰۷/۱۱/۱۳۹۱
	 	
تصویب نامه درخصوص تغییر نام شهر صالح آباد در استان تهران به صالحیه و ادغام روستاهای قوچ حصار و سلمبر از توابع شهرستان ری به عنوان روستای گل حصار

وزارت کشور
   وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 22/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 59896/42/4/1 مورخ 11/5/1391 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء «د» بند (1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
   1ـ نام شهر صالح آباد از توابع بخش گلستان شهرستان بهارستان در استان تهران به صالحیه تغییر می یابد.
   2ـ روستاهای قوچ حصار و سلمبر از توابع دهستان کهریزک بخش کهریزک شهرستان ری با یکدیگر ادغام و به عنوان روستای گل حصار نامگذاری می شود.
   این تصویب نامه در تاریخ 30/10/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی