تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری استان ایلام

شماره۲۵۲۳۱۵/ت۴۷۲۸۰ک                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری استان ایلام

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهادهای شماره ۸۹۴۲۱/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ و شماره ۱۳۵۲۹۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
الف ـ دهستان کشوری به مرکزیت روستای اردوگاه شهید کشوری مطابق نقشه ۲۵۰۰۰/۱ پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد، از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان ایلام استان ایلام ایجاد می گردد:
۱ـ اردوگاه شهید کشوری ۲ـ چشمه کبود ۳ـ مهدی آباد ۴ـ بلیین ۵ ـ وریز ۶ـ چشمه بید ۷ـ جوزانوند ۸ ـ انبار مواد ناریه ۹ـ فرودگاه ایلام ۱۰ـ کیلس ۱۱ـ کارخانه گچ و آهک ۱۲ـ سایت مخابراتی گچان ۱۳ـ محل دفن زباله شهر ایلام ۱۴ـ چقابلک.
ب ـ دهستان علیشروان به مرکزیت روستای پاکل گراب مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان ایلام ایجاد می گردد:
۱ ـ پاکل گراب ۲ ـ زیفل ۳ـ گنجه ۴ـ رضاآباد ۵ ـ بایمله ۶ ـ باریک آب ۷ ـ چمن گل ۸ ـ کانی سیفی ۹ـ چـنارباشی ۱۰ـ چم کبود ۱۱ـ چـالسر ۱۲ـ دارحله ۱۳ـ گهـواره ۱۴ـ غاربره زرد ۱۵ـ چاههای نفت ورزرین ۱۶ـ سنگ شکن آزادی ۱۷ـ سنگ شکن مرادی ۱۸ـ مجتمع گاوداری مولایی.
پ ـ مرکز دهستان میش خاص از روستای جعفرآباد به روستای میدان تغییر می یابد.
ت ـ بخش سیوان به مرکزیت روستای جعفرآباد از ترکیب دهستانهای میش خاص و علیشروان ایجاد می گردد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

/rc-assets/uploads/1483161804.Untitled0.png

/rc-assets/uploads/308759589.Untitled00.png