تصویب نامه درخصوص انتزاع شهرستان طبس از استان یزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبی

شماره۲۵۲۵۵۴/ت۴۶۷۳۶هـ                              ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

تصویب نامه درخصوص انتزاع شهرستان طبس از استان یزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبی

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۰۸۹/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود:
۱ـ شهرستان طبس از استان یزد منتزع و به استان خراسان جنوبی الحاق می گردد.
۲ـ وزارت کشور مکلف است در شهرستان طبس نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی