تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام

شماره۸۳۵۹۲/ت۴۸۴۹۴هـ                    ۹/۴/۱۳۹۲ 

تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۰۷۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان ایلام تصویب نمود:
۱ـ نام شهرستان شیروان چرداول به شهرستان چرداول تغییر می یابد.
۲ـ دهستان زنجیره به مرکزیت روستای زنجیره علیا از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان چرداول ایجاد می گردد:
۱ـ زنجیره علیا ۲ـ زنجیره سفلی ۳ـ گلمه ۴ـ چیتلان ۵ ـ خرمه ۶ ـ موشکان ۷ـ مرغداری جمشیدزاده ۸ ـ شرکت برق سرابله ۹ـ امامزاده قاسم.
۳ـ مرکز دهستان شباب از روستای شباب به روستای هلسم تغییر می یابد.
۴ـ روستای شباب به شهر تبدیل و به عنوان شهر شباب شناخته می شود.
۵ ـ بخش شباب به مرکزیت شهر شباب از ترکیب دهستان های شباب و زنجیره تشکیل می گردد.
۶ ـ دهستان قلعه به مرکزیت روستای شله کوش از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان چرداول تشکیل می گردد:
۱ـ کورک ۲ـ پلکانه علیا ۳ـ میان قلعه ۴ـ پلکانه سفلی ۵ ـ چم بور ۶ ـ زیج ۷ـ مله شیرخان ۸ ـ باریکه فرخینوند ۹ـ سرگل فرخینوند ۱۰ـ شله کوش.
۷ـ مرکز دهستان بیجنوند از روستای بلاوه به روستای زیرتنگ تغییر می یابد.
۸ ـ روستای بلاوه تره به شهر تبدیل و به عنوان شهر بلاوه شناخته می شود.
۹ـ بخش زاگرس به مرکزیت شهر بلاوه متشکل از دهستان های بیجنوند و قلعه تشکیل می گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی