تصویب نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی کار

شماره۱۶۷۰۹۷/ت۵۰۱۰۸هـ                        ۳/۱۱/۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۳۸۲۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (۱۶۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ تصویب نمود:
وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای عالی کار تعیین می گردند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری