اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

شماره۵۸۲۴۵/ت۵۰۸۲۷هـ                         ۲۷/۵/۱۳۹۳

اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳تصویب کرد:
متن زیر جایگزین ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۴۵/ت۵۰۳۸۵هـ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ می شود:
ماده ۵ ـ میزان هزینه خدمات ارائه شده در بازارچه های مرزی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری