اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳

شماره۵۸۲۳۸/ت۵۰۸۲۶هـ                          ۲۷/۵/۱۳۹۳

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
سازمان هدفمندسازی یارانه ها
هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:
در تصـویب نـامـه شـمـاره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مـورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ عبـارت «حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه» به عبارت «خزانه داری کل کشور» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری