تصویب نامه درخصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت»

شماره۵۸۲۷۴/ت۵۰۹۱۲هـ                             ۲۷/۵/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت»

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد:
دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت» از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد کد (۱۲۴۰۱۰) به سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی کد (۲۸۵۰۰۰) تغییر می یابد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری