قانون تعیین نام مجلس

‌قانون تعیین نام مجلس
‌ماده واحده - مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1359.4.31 با قید دو فوریت تصویب
نمود که نام مجلس شورا "‌مجلس شورای اسلامی"‌تعیین گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه مورخ 1359.4.31 به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی