قانون حمل اسلحه

‌قانون حمل اسلحه
‌مصوب 21 ربیع‌الاول 1328 قمری
‌ماده 1 - هیچ کس نباید در شهرها هیچ نوع اسلحه ناریه با خود حمل نماید.
‌ماده 2 - طبقات نظامی فقط در هنگام مأموریت خدمت نظامی و در مواقع مشق اسلحه
گرفته و بعد از ختم مأموریت مذکور یا عملیات نظامی‌اسلحه ناریه خود را در مراکز
مقرره خواهند گذاشت.
‌ماده 3 - مأمورین حفظ نظم و امنیت از قبیل پلیس و ژاندارم و امنیه فقط می‌توانند
اسلحه را که دولت برای آنها معین داشته است حمل نمایند.
‌ماده 4 - اشخاصی که به قصد شکار و یا مسافرت با اسلحه می‌خواهند از شهر عبور
نمایند باید بر حسب اجازه کتبی اداره نظمیه باشد.
‌ماده 5 - هر گاه کسی با مواد این قانون مخالفت نماید اسلحه او ضبط و خودش از بیست
و چهار ساعت الی ده روز حبس یا از یک تومان الی بیست‌تومان جریمه می‌شود.
‌ماده 6 - این قانون در ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار در تهران و در ظرف یک ماه
در سایر بلاد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.