قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس

‌قانون استفاده از خدمات
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در
دعاوی‌ایران علیه خارجیان و بالعکس
‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود برای دفاع مؤثر در دعاوی مطروحه علیه
ایران و اقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان به منظور استیفای‌حقوق ملت ایران بدون
رعایت مقررات اداری، استخدامی و محاسبات عمومی و بودجه‌ای و محدودیتهای خرید خدمت
و پرداختهای مستمر و غیر‌مستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
و خارجی با رعایت شرایط ذیل به صورت تمام وقت یا نیمه وقت و یا قراردادی و
یا‌کارمزدی برای مدت و یا خدمت معین استفاده نماید.
1 - حداکثر اشخاص حقیقی خارجی که به این منظور در داخل و یا خارج به کار گرفته
می‌شوند از 100 نفر و حداکثر اشخاص حقوقی خارجی از30 مؤسسه تجاوز ننماید.
2 - حداکثر اشخاص حقیقی داخلی که در این راه به کار گرفته خواهند شد از 100 نفر و
حداکثر اشخاص حقوقی داخلی از 50 مؤسسه تجاوز‌ننمایند.
‌تبصره 1 - میزان مبالغ پرداختی به این افراد (‌حقیقی یا حقوقی) متناسب با نوع و
مدت خدمت طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و پرداختها از
محل بودجه مصوب دولت انجام می‌شود.
‌تبصره 2 - دولت موظف است صورت هزینه‌های انجام شده تحت این ماده را هر شش ماه یک
بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش‌نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم آذر ماه
یک هزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به‌تصویب مجلس شورای اسلامی
رسید.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی